MENU

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania programu lojalnościowego i określa prawa i obowiązki Uczestnika programu, a także obowiązki Organizatora.
 2. Organizatorem programu jest Studio Fotograficzne Dominika Siwek Photography.
 3. Program lojalnościowy skierowany jest do osób, które skorzystały z usług fotograficznych w firmie Organizatora.
 4. W ramach Programu Uczestnik gromadzi punkty (naklejki) na swojej karcie lojalnościowej. Zgromadzone punkty można wymienić na nagrody zgodnie z regułami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 5. Celem prowadzenia programu lojalnościowe jest związanie Klienta w firmą Organizatora.
 6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.
 7. Prawo do wymiany punktów, jest osobiste i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.
 8. Program rozpoczyna się w dniu 1.03.2020. Informacja o terminie zakończenia Programu Lojalnościowego zostanie zamieszczona na stronie www.dsphoto.pl z miesięcznym wyprzedzeniem.
 9. W przypadku zakończenia Programu Lojalnościowego punkty mogą zostać wymienione na nagrody w terminie 60 dni od dnia zakończenia programu. Po tym terminie punkty zostają anulowane.

§2. DEFINICJE

 1. Program lojalnościowy - program pozwalający Uczestnikom na gromadzenie punktów na swojej karcie oraz dający możliwość wymiany punktów na nagrody zgodnie z regułami określonymi w niniejszym regulaminie.
 2. Klient - osoba wykonująca sesję zdjęciową w studiu Organizatora.
 3. Organizator - Studio Fotograficzne Dominika Siwek Photography.
 4. Punkty - punkty przyznawane na zasadach określonych w §4 niniejszego Regulaminu.
 5. Formularz zgłoszeniowy - formularz wypełniany w studiu fotograficznym Organizatora, uzupełnienie formularza oznacza przystąpienie do Programu Lojalnościowego oraz wyrażenie zgody na uczestnictwo w Programie.
 6. Uczestnik programu - Klient, który skorzystał z usług Organizatora i prawidłowo uzupełnił formularz zgłoszeniowy.

§3. UCZESTNICTWO

 1. Uczestnikiem programu może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z usług Organizatora Organizatora oraz spełniająca przesłanki uczestnictwa w Programie wskazane w Regulaminie.

§4. SYSTEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 1. Punkty przyznawane są w następujący sposób:
  1. za każde wydane 200 zł na usługi fotograficzne - Klient otrzymuje jedną naklejkę na swoją Kartę Lojalnościową „Sesja GRATIS”
  2. za wystawienie opinii w Google - Klient otrzymuje jedną naklejkę na swoją Kartę Lojalnościową „Sesja GRATIS”
  3. za skuteczne polecenie - Klient otrzymuje jedną naklejkę za każdą sesję zrealizowaną z jego polecenia
 2. Punkty przyznawane są od momentu zarejestrowania się w programie.
 3. Uczestnik dokonuje zgłoszenia chęci wymiany punktów na nagrodę telefonicznie lub mailowo.

§5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 1. Nagrodą w programie lojalnościowym jest darmowa Sesja Zdjęciowa 5 ujęć. Zgromadzone punkty nie podlegają wymianie na gotówkę. Darmowa sesja nie łączy się z innymi promocjami typu: „Ujęcie gratis dla stałych klientów”, Bon na „1 dodatkowe ujęcie GRATIS” i innymi, które w danym momencie prowadzi Organizator. Darmowa sesja dotyczy podstawowego pakietu 5 ujęć realizowanego w studiu fotograficznym Organizatora lub na terenie miasta Zabrze. Wszelkie odstępstwa wymagają dopłaty do sesji.
 2. Uczestnik zgłaszający chęć odebrania nagrody umawiany jest na sesję zdjęciową. W zależności od dostępności terminów, sesja ta może się odbyć w terminie do dwóch miesięcy od zgłoszenia.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody oraz zmiany minimalnej wydanej kwoty potrzebnej do uzyskania jednej naklejki. Zmiany te obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie Organizatora. Informacja o zmianach będzie opublikowana na stronie Organizatora w terminie 30 dni przed dniem wprowadzeniem zmiany. Po upływie tego terminu Uczestnik nie będzie mógł skorzystać z Katalogu nagród w poprzednim brzmieniu.

§6. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 1. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w programie. W tym celu przesyła na adres dominika.siwek@onet.eu stosowną informację.

§7. DANE OSOBOWE

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika wyrażona w momencie przystąpienia do programu lojalnościowego.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator programu: Dominika SIwek Photography.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi udziału w programie
 4. lojalnościowym oraz w celach marketingowych, jeżeli Uczestnik wyraził na to zgodę.
 5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub zmiany jej zakresu. Uczestnik ma także prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego.
 6. W sprawach danych osobowych prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres dominika.siwek@onet.eu
 7. Dane będą przetwarzana przez co najmniej okres trwania programu lojalnościowego. Dane mogą być przechowywane dłużej, pod warunkiem wyrażenia zgody przez uczestnika na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.dsphoto.pl
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Programem est sąd właściwy dla siedziby Organizatora.